Stamont stavebniny Rychnov nad Kněžnou, Dobruška, Jaroměř, Náchod

Jsme jedním z největších distributorů kompletních stavebních materiálů ve východních Čechách.

Pro-Doma Partner

Podmínky podnikatelského nájmu věcí movitých

I.        Základní ustanovení

 1. Tyto Podmínky podnikatelského nájmu věcí movitých  (dále jen „PPNV“) určují část obsahu Smlouvy o podnikatelském pronájmu věcí movitých uzavřené mezi Pronajímatelem a Nájemcem (dále jen „Smlouva“); ujednání Smlouvy má přednost před těmito PPNV.
 2. Předmět nájmu a jeho příslušenství se pronajímá ve smyslu zákona č. 89/2012Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“).
 3. Úplné a aktuální znění PPNV je v tištěné podobě k nahlédnutí v každé provozovně Pronajímatele, a v elektronické podobě na webové stránce www.stamont.eu

II.        Cena nájmu

 1. Cena nájmu je stanovena dle platného Ceníku Pronajímatele; úprava Ceny nájmu dle individuálně sjednaných slev Nájemce může být ujednána ve Smlouvě.
 2. Nájemce platí Cenu nájmu:
  1. po celou dobu užívání Předmětu nájmu až do doby skončení nájmu,
  2. dokud neoznámí Pronajímateli případně vzniklé poškození Předmětu nájmu, pro které předmět nájmu nemůže řádně užívat, anebo ztrátu nebo zničení předmětu nájmu,
  3. dokud je v prodlení s vrácením předmětu nájmu.
 3. Nájemce se zavazuje platit vždy přímo Pronajímateli a to bezhotovostním převodem na účet Pronajímatele, případně v hotovosti v provozovně Pronajímatele.
 4. Cena nájmu je uváděna bez DPH.
 5. Nájemce se zavazuje provádět úhradu Ceny nájmu ve sjednaných termínech splatnosti.
 6. Nájemce je povinen platit nájemné i tehdy, jestliže v průběhu doby trvání nájmu dojde k poškození či nadměrnému opotřebení (nad rámec běžný při řádném užívání) Předmětu nájmu v důsledku nakládání způsobem, který odporuje ustanovením Smlouvy nebo příslušných předpisů, jakož i jeho hospodářské nebo technické použitelnosti, ze strany nájemce nebo třetích osob.
 7. Jestliže dojde k řádnému vrácení Předmětu nájmu nejpozději následující den do 7.30 hod, nájemné se již za tento den, pokud se nejedná o den, kdy došlo k převzetí Předmětu nájmu Nájemcem, neúčtuje.
 8. V případě prodlení Nájemce se zaplacením Ceny nájmu či její části se Nájemce zavazuje zaplatit Pronajímateli, nad rámec zákonných úroků z prodlení, smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.
 9. Při prodlení Nájemce s úhradou Ceny nájmu je Pronajímatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, přičemž po doručení projevu vůle Pronajímatele o odstoupení od Smlouvy Nájemci, může Pronajímatel Předmět nájmu na náklady Nájemce odebrat z místa jeho použití, a to i bez předchozího souhlasu Nájemce, v případě odstoupení od Smlouvy má pronajímatel dále nárok na vydání bezdůvodného obohacení sestávajícího se z ušlého nájemného, na které měl podle Smlouvy právo a které by Nájemce byl jinak povinen platit, pokud by pronajímatel nevyužil právo od Smlouvy odstoupit.
 10. Úhradou smluvní pokuty ani platbou Ceny nájmu dle odstavce 9. tohoto článku není dotčeno právo Pronajímatele na náhradu celé škody vzniklé Pronajímateli z titulu porušení povinností Nájemce.
 11. V případě, že byla ze strany Nájemce složena kauce, považuje se tato za vrácenou i v případě, že byla vrácena osobě, jež za Nájemce Předmět nájmu předala zpět pronajímateli.
 12. Pronajímatel je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky dle této Smlouvy na kauci složenou Nájemcem.

III.        Doba nájmu

 1. Nájemní vztah účastníků vzniká okamžikem převzetí Předmětu nájmu, převzetí je možné až po uzavření Smlouvy.
 2. Doba nájmu je sjednána ve Smlouvě.
 3. Nájemce je oprávněn užívat Předmět nájmu během doby stanovené ve Smlouvě. Jeho nevrácení ke dni skončení nájmu (a to včetně případného předčasného skončení nájmu dle PPNV) je považováno za neoprávněné užívání předmětu nájmu.
 4. Za dobu neoprávněného užívání Předmětu nájmu je Nájemce povinen hradit Cenu nájmu navýšenou o 20%.
 5. Nájemce se může s Pronajímatelem dohodnout na prodloužení sjednané doby nájmu. Žádost o prodloužení sjednané doby nájmu je Nájemce povinen doručit Pronajímateli nejpozději 2 dny před ukončením sjednaným koncem doby nájmu, a to v písemné formě. Dohoda o prodloužení je platná po písemném odsouhlasení Pronajímatelem.
 6. Pokud si Nájemce nepřevezme Předmět nájmu ve lhůtě do 24 hodin ode dne dohodnutého termínu počátku nájmu, je Pronajímatel oprávněn:
  1. od Smlouvy odstoupit;
  2. uplatnit vůči nájemci právo na smluvní pokutu ve výši 30% sjednané Ceny nájmu -minimálně však 1.000,- Kč) a náhradu prokazatelné škody, která mu vznikla v důsledku nepřevzetí Předmětu nájmu Nájemcem (hlídání a skladování předmětu nájmu, ušlý zisk, ušlé nájemné, které měl Nájemce po celou dobu nájmu platit atd.).
 7. Pronajímatel má právo vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby, nezaplatí-li Nájemce řádně a včas sjednanou Cenu nájmu.
 8. Nájemce má právo nájem vypovědět v případě, že se Předmět nájmu stane nefunkčním, a to bez zavinění Nájemce nebo třetí osoby v důsledku vady či poruchy Nájemcem ani třetí osobou nezaviněné.

IV.       Kauce

 1. Bylo-li tak sjednáno ve Smlouvě, nájemce zaplatí Pronajímateli peněžitou jistotu – dále jen „Kauce“), a to nejpozději při uzavření Smlouvy, a to ve výši ve smlouvě sjednané; Kauce se považuje za sjednanou, je-li ve smlouvě uvedena její výše.
 2. Kauce zajišťuje zaplacení budoucí Ceny nájmu a splnění jiných povinností Nájemce vyplývajících ze Smlouvy i v důsledku poškození, ztráty, zničení nebo neoprávněného užívání Předmětu nájmu.
 3. Kauce je Nájemcem poskytována bez DPH s tím, že DPH bude účtována dle příslušné právní normy až v případě zúčtování Kauce či její části.
 4. Složení kauce – v hotovosti! (ne karta)

V.        Předání a vrácení Předmětu nájmu

 1. Předání Předmětu nájmu uskutečňuje zástupce Pronajímatele za přítomnosti Nájemce či osoby k tomu Nájemcem určené, v provozovně Pronajímatele; vrátit Předmět nájmu je Nájemce povinen ve stejné provozovně Pronajímatele, kde Předmět nájmu převzal, pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.
 2. O předání i vrácení účastníci sepíší smlouvu/předávací protokol.
 3. Za vrácení Předmětu nájmu se nepovažuje jeho odstavení před provozovnou nebo v prostorách provozovny bez toho, aby došlo k řádnému protokolárnímu převzetí a kontrole.
 4. Nájemce tímto výslovně zmocňuje Pronajímatele, aby v případě, že Nájemce užívá Předmět nájmu po uplynutí sjednané doby nájmu, mohl Pronajímatel svépomocí, na účet a riziko Nájemce, Předmět nájmu odebrat z místa, na kterém se nachází.
 5. Nájemce svým podpisem Smlouvy/Předávacího protokolu potvrzuje převzetí Předmětu nájmu včetně veškerého označeného příslušenství a zavazuje se ho použít jen k účelu, pro který je určen, a na sjednaném místě používání, a to osobně nebo prostřednictvím svých pověřených a technicky i odborně způsobilých zaměstnanců.
 6. Pokud není ve Smlouvě sjednáno místo používání Předmětu nájmu má se za to, že Předmět nájmu bude užíván výlučně v místě sídla Nájemce nebo v některé z jeho provozoven.
 7. Přepravu Předmětu nájmu z provozovny Pronajímatele a zpět, jakož i případné přesuny v rámci míst používání Předmětu nájmu zajišťuje Nájemce na vlastní náklady a riziko, pokud ve Smlouvě není dohodnuto jinak.
 8. Nájemce je povinen přepravovaný Předmět nájmu zabezpečit a chránit tak, aby nedošlo k jeho ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení.

VI.       Práva a povinnosti Pronajímatele

 1. Pronajímatel přenechává Nájemci Předmět nájmu v takovém stavu, aby ho mohl užívat k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému.
 2. Pronajímatel se zavazuje zajistit nájemci nerušené užívání Předmětu nájmu po celou dobu nájmu.
 3. Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době uzavření smlouvy účastníci věděli a která nebrání užívání předmětu nájmu.
 4. Pronajímatel zajišťuje na své náklady revize a kontroly předmětu nájmu, nejde-li o povinnost nájemce. Pronajímatel oznámí min. 2 dny před provedením technické prohlídky či revize nájemci, že je povinen přivézt předmět nájmu do prostor půjčovny, pokud není dohodnuto jinak.
 5. Pronajímatel má právo požadovat předložení dokladů totožnosti Nájemce nebo osoby za nájemce jednající. Bez jeho předložení má pronajímatel právo odmítnout uskutečnit jakékoli právní jednání. Pronajímatel je oprávněn pořídit si kopie předložených dokladů totožnosti s tím, že vlastník dokladu bude řádně poučen a podepíše informovaný souhlas s pořízením kopií dokladů.

VII.      Práva a povinnosti Nájemce

 1. Nájemce je povinen užívat Předmět nájmu s péčí řádného hospodáře a výlučně k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a hradit sjednanou cenu nájmu.
 2. Nájemce se zavazuje zajistit a provádět všechna účinná opatření, aby nedošlo k poškození, zničení, ztrátě, odcizení nebo zneužití Předmětu nájmu třetími osobami.
 3. Nájemce odpovídá za dodržování příslušných předpisů včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nájemce odpovídá za to, že Předmět nájmu je provozován odbornou obsluhou a v souladu s návodem na obsluhu a údržbu, technickými podmínkami a platnými normami na provoz. Nájemce prohlašuje, že byl při předání Předmětu nájmu řádně zaškolen a seznámen s jeho obsluhou a údržbou.
 4. Nájemce je povinen umožnit kdykoliv Pronajímateli přístup k Předmětu nájmu za účelem provedení kontroly a to bez zbytečného odkladu a dodatečných nákladů.
 5. Nájemce zajišťuje na své náklady pohonné hmoty, resp. jiný druh energie a mazadla ve smyslu technické dokumentace a doporučení pronajímatele, kvalifikovanou a odborně způsobilou obsluhu, pravidelnou technickou údržbu. Nájemce je povinen přivézt na vyzvání Pronajímatele Předmět nájmu do prostor půjčovny na technické prohlídky a revize, pokud není dohodnuto jinak. Dovoz a odvoz hradí Nájemce, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 6. Nájemce je povinen uchovávat veškerou dokumentaci k Předmětu nájmu; za ztrátu technické dokumentace (zejména návod k obsluze apod.) Nájemcem je Pronajímatel oprávněn Nájemci vyúčtovat jako sankci částku 1.000,-Kč za každou jednotlivou dokumentaci.
 7. Nájemce je povinen neprodleně oznámit Pronajímateli poškození, poruchu, havárii, ztrátu nebo odcizení Předmětu nájmu a technické dokumentace.
 8. Pokud Nájemce užívá Předmět nájmu nebo trpí jeho užívání v rozporu se Smlouvou, platnými předpisy nebo takovým způsobem, kterým se opotřebovává nad míru přiměřenou okolnostem nebo hrozí jeho zničení, Pronajímateli vzniká škoda nebo mu hrozí škoda, je Pronajímatel oprávněn od Smlouvy s okamžitou účinností odstoupit.
 9. V případě, kdy Nájemce předmět nájmu nevydá pronajímateli do deseti dnů od skončení nájmu, a to i přes písemné upozornění Pronajímatele, je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši pořizovací ceny Předmětu nájmu; pořizovací cena je cena, za kterou je možné zakoupit nové zařízení odpovídající svým výkonem, kvalitou, výbavou a druhem práce Předmětu nájmu.
 10. Nájemce je povinen zdržet se užívání Předmětu nájmu způsobem, který je v rozporu s bezpečnostními, požárními, ekologickými, hygienickými a jinými předpisy. Pokud v důsledku porušení povinnosti ze strany Nájemce vznikne na Předmětu nájmu škoda, odpovídá za ni Nájemce v plném rozsahu, tím není dotčeno právo Pronajímatele odstoupit od Smlouvy.
 11. Nájemce je povinen zdržet se bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele provedení jakýchkoli změn nebo technických úprav na Předmětu nájmu. Úhradu nákladů s tím spojených může nájemce Požadovat jen tehdy, pokud Pronajímatel s úpravami souhlasil a k náhradě nákladů se písemně zavázal. Pokud však nájemce zavinil poškození předmětu nájmu, nebo potřebu provedení běžných oprav, je povinen je provést na vlastní náklady v plné výši.
 12. Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má provést Pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá Nájemce za škodu tím způsobenou. Nájemce je povinen snášet omezení v užívání Předmětu nájmu v rozsahu nutném pro provedení oprav Pronajímatelem.
 13. Jestliže nájemce vynaložil na Předmět nájmu náklady při opravě, ke které je povinen Pronajímatel, má nárok na jejich náhradu v obvyklé (přiměřené) výši, jestliže oprava byla provedena se souhlasem Pronajímatele nebo jestliže Pronajímatel bez zbytečného odkladu opravu neobstaral, ačkoli mu byla oznámena její potřeba.
 14. Pokud došlo k poškození nebo nadměrnému opotřebení Předmětu nájmu v době nájmu, odpovídá Nájemce i za škody způsobené osobami, kterým umožnil k Předmětu nájmu přístup.
 15. Nájemce je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, které by směřovalo k právní dispozici s Předmětem nájmu.
 16. Právo na prominutí, slevu či snížení nájemného musí Nájemce uplatnit u Pronajímatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce ujednané doby nájmu nebo do 1 měsíce ode dne, kdy došlo ke skutečnostem toto právo zakládajícím (podle toho, co nastane dříve).
 17. Nájemce je povinen platit cenu nájmu v plném rozsahu i tehdy, pokud Předmět nájmu nemohl užívat v důsledku vad, jeho poškození, vyřazení z činnosti, za které Pronajímatel neodpovídá nebo které zavinil Nájemce (zejména porušením svých povinností), jeho zaměstnanci nebo třetí osoby, které měly k Předmětu nájmu přístup (či už s povolením nebo bez povolení nájemce) nebo pokud taková škoda vznikla způsobem, při kterém Nájemce mohl nebo měl možnost ji odvrátit nebo jí zabránit.
 18. Nájemce je povinen při skončení nájmu vrátit pronajatý Předmět nájmu Pronajímateli ve stavu odpovídajícím sjednanému způsobu užívání věci, vyčištěn, s veškerým příslušenstvím, doklady, klíči a podklady podle pokynů určených Pronajímatelem a na místo jím určené. Pokud Nájemce tuto povinnost poruší a neodevzdá Předmět nájmu spolu s příslušenstvím řádně a včas pronajímateli, odpovídá za škodu tím vzniklou. Pokud nájemce poruší povinnost odevzdat pronajatý Předmět nájmu vyčištěný, zaplatí smluvní pokutu dle platného ceníku za Předmět nájmu. Tím není dotčeno právo Pronajímatele na zaplacení pořizovací ceny předmětu nájmu vůči nájemci za ztracený nebo zničený předmět nájmu.
 19. V rámci řádného užívání Předmětu nájmu v souladu s jeho technickým určením a účelem nájmu se Nájemce zavazuje dodržet tyto technické zásady.
 20. Nájemce se zavazuje používat Předmět nájmu jen pro vlastní potřebu, tj. nesmí je v době trvání nájemního vztahu dát do užívání třetí osobě za úplatu ani bezúplatně. Pokud Nájemce tuto povinnost poruší, je Pronajímatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a všechny vzniklé náklady s tím spojené ponese Nájemce. Během doby nájmu nesmí Nájemce odstranit, poškodit, smazat nebo zakrýt logo firmy Pronajímatele, jinak mu bude účtována smluvní pokuta ve výši 2.500, -Kč za každý předmět nájmu.
 21. Bez předchozího souhlasu pronajímatele nemůže nájemce provést zásah do předmětu nájmu. Provede-li nájemce zásah do předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele, uvede předmět nájmu do původního stavu, jakmile o to pronajímatel požádá, nejpozději však při skončení nájmu. Neuvede-li nájemce na žádost pronajímatele předmět nájmu do původního stavu, může pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby.

VIII.     POVINNOSTI NÁJEMCE PŘI ÚDRŽBĚ A SERVISU PŘEDMĚTU NÁJMU

 1. Nájemce je povinen dodržovat servisní pokyny a na vlastní náklady se s nimi seznámit.
 2. Během nájmu je Nájemce povinen provádět všechny běžné úkony údržby Předmětu nájmu, zejména stanovené v návodu k obsluze a údržbě Předmětu nájmu a přesně dodržovat jejich stanovené lhůty. V případě, že Nájemce nedodrží předepsané úkony pravidelné údržby a obsluhy Předmětu nájmu, Pronajímatel může před uplynutím dohodnuté doby užívání zařízení odstoupit od Smlouvy.
 3. Příklady servisních úkonů, které je nutné u vybraných strojů provádět:
  1. u vibračního pěchu nebo vibrační desky nájemce po každých třech hodinách práce vyčistí vzduchový filtr u stroje (dle návodu k obsluze);
  2. u motorových a elektrických řetězových pil nájemce zkontroluje a dolije olej na mazání řetězu (dle návodu k obsluze);
  3. pokud u elektrických kladiv začne svítit červená kontrolka (označující servis), Nájemce ukončí práci se strojem a obrátí se na Pronajímatele, v jehož provozovně mu bude stroj vyměněn;
  4. při poškození elektrického nářadí Nájemce nesmí v žádném případě provádět opravy či úpravy na tomto nářadí;
  5. pokud Nájemce do motorového stroje použije pohonné hmoty vlastní (neodebrané od Pronajímatele) odpovídá za správný výběr pohonných hmot;
  6. u motorových strojů Nájemce zkontroluje před započetím práce úbytek motorového oleje a popřípadě ho doplní (dle návodu k obsluze);
  7. montáž lešení musí provádět vlastník platného průkazu lešenáře.

IX.       POJIŠTĚNÍ, ZABEZPEČENÍ A OCHRANA PŘEDMĚTU NÁJMU

 1. Pronajímatel výslovně prohlašuje, že Předmět nájmu není pojištěn.
 2. Nájemce v plném rozsahu odpovídá ze veškeré škody, náklady a ztráty s uvedenými škodami spojené způsobené na Předmětu nájmu, zejména pak za:
  1. škody způsobené nedodržením technických podmínek a provozních norem zařízení Nájemcem;
  2. porušením zákazu manipulace se zařízením neoprávněnými osobami;
  3. vzniklé ztráty všeho druhu, včetně ušlého zisku, pokut, mank, ztrát a nákladů vzniklých prodlením, vyřazením předmětu nájmu z provozu nebo jeho omezením v důsledku poškození, poruchy, vady zařízení apod., nedodržením sjednaného výkonu a ztrátou trhu nebo smlouvy.
 3. Účastníci činí nesporným, že Nájemci nároky a práva z titulu vzniklých škod proti Pronajímateli nevznikají, jinak je Nájemce v plném rozsahu předem vylučuje a vzdává se jich.
 4. Další druhy pojištění nebo připojištění nad rámec výše uvedeného pojištění Pronajímatele, včetně havarijního pojištění, zajišťuje a hradí nájemce.
 5. V průběhu doby trvání nájmu je Nájemce povinen oznámit Pronajímateli jakoukoliv nehodu, poškození, ztrátu, zničení Předmětu nájmu nebo škodu, která nastala v souvislosti nebo následkem užívání Předmětu nájmu nebo z jiné příčiny, a to neprodleně po jejich zjištění písemnou formou.
 6. V případě pronájmu mechanizace je Nájemce Povinen zajistit zařízení následujícím způsobem tak, že pokud je umístěno v uzavřeném a uzamčeném prostoru i během přestávek při pracovní činnosti, musí být řádně uzamčené zapalování, aktivované zabezpečovací zařízení dodané výrobcem, mechanické zabezpečení (např. zabezpečení uzamčeným řetězem, pevné spojení se základem apod.) přičemž vstupní dveře musí mít bezpečnostní cylindrickou vložku zabraňující vytlačení a bezpečnostní štít zabraňující rozlomení a vylomení vložky a přidán další zámek nebo bezpečnostní závoru a musí být oplechované. Prosklené otvory musí být zajištěny bezpečnostní fólií nebo funkčními mřížemi. Pokud je umístěno na otevřeném prostranství i během přestávek při pracovní činnosti musí být řádné uzamčené zapalování, aktivované zabezpečovací zařízení dodané výrobcem, mechanické zabezpečení (např. zabezpečení uzamčené řetězem, pevné spojení se základem, apod.), plocha s odstavenými stroji a zařízeními musí být oplocená s uzamčenou bránou s trvalou strážní fyzickou ochranou nebo strážní službou. Za oplocení se považuje stavba vysoká min. 1,80 m ze dřeva, betonu, cihel, keramických tvárnic, oceli nebo jejich kombinace, prefabrikovaných prvků, která slouží k ohraničení a zabezpečení odstavné plochy.
 7. V případě pronájmu stroje musí být navíc uzamčená kabina.
 8. V případě pronájmu příslušenství (např. hydraulická kladiva, lopaty, frézy, zametací zařízení apod.) je nájemce povinen zajistit předmět nájmu proti odcizení mechanicky (např. zabezpečení uzamčené řetězem spojené s pevným bodem apod.) v uzavřeném a uzamčeném prostoru a to i během přestávek při pracovní činnosti.
 9. Bylo výslovně ujednáno, že pokud dojde ke ztrátě Předmětu nájmu, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli náhradu celé hodnoty, za kterou byl Předmět nájmu pořízen, tedy celé kupní ceny bez odečtu amortizace.

X.        POŠKOZENÍ, PORUCHY, HAVÁRIE A S TÍM SPOJENÉ SANKCE

 1. V případě nejasnosti příčiny vyřazení Předmětu nájmu z provozu z titulu poškození, poruchy nebo havárie, přezkoumá okolnosti a míru zavinění zástupce Pronajímatele. Ve sporných případech objedná Pronajímatel vyhotovení znaleckého posudku. Náklady na jeho vyhotovení hradí Nájemce. Pronajímatel až do skončení sporu není povinen převzít Předmět nájmu, takže Nájemce hradí dále Cenu nájmu, pokud nebude výslovně sjednáno jinak.
  1. V případě poškození, poruchy nebo havárie Předmětu nájmu a příslušenství, které bylo zaviněné Nájemcem, hradí Nájemce veškeré náklady související s odstraněním vady, poruchy či poškození.
  2. Nájemce odpovídá za škodu na Předmětu nájmu nebo jinou v souvislosti se Smlouvou a nájmem zásadně bez omezení a bez ohledu na zavinění; takovou škodou je také vznik dluhu. Pokud uplatní majitel věci nebo jiné subjekty u Pronajímatele škody, nároky nebo sankce vyplývající z porušení povinností Nájemcem nebo okolností, za něž Nájemce odpovídá, musí Nájemce Pronajímatele takových dluhů zprostit nebo mu poskytnout plnou náhradu.
  3. Při poškození nebo nadměrném znečištění Předmětu nájmu, které neodpovídá běžnému užívání, bude Pronajímatel požadovat úhradu nákladů spojených s opravou, čištěním nebo desinfekcí, a to v plném rozsahu a v cenách práce dle ceníku Pronajímatele.

XI.       Další ujednání

 1. Veškeré případné spory plynoucí ze Smlouvy a těchto PPNV, budou prioritně řešeny dohodou; pokud účastníci k dohodě nedospějí bude spor řešen soudní cestou; pro takové případy účastníci výslovně určují jako příslušný věcně příslušný soud dle sídla Pronajímatele.
 2. Odstoupení od Smlouvy z důvodu v ní stanoveném (tj. i v těchto PPNV) nebo v zákoně bude řešeno doručením písemného oznámení o odstoupení zaslaného prostřednictvím České pošty a.s. na adresu druhé strany.
 3. Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemnosti druhé straně, tímto dnem současně Smlouva zaniká.
 4. Pro účely Smlouvy a PPNV bylo ujednáno, že za den doručení se považuje den převzetí doporučeného dopisu, den odmítnutí převzetí doporučeného dopisu nebo poslední den marně uplynuté lhůty určené pro vyzvednutí uloženého doporučeného dopisu, a v případě že nastane více těchto skutečností pak konkrétně vždy ten den, který nastane nejdříve.
 5. Nájemce výslovně podle Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation) GDPR, uděluje Pronajímateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených ve Smlouvě, jakož i všech dalších osobních údajů, které mu Nájemce poskytne během trvání nájemního vztahu a v souvislosti s ním.
 6. Nájemce souhlasí s tím, že Pronajímatel bude jeho osobní údaje zpracovávat pro účely vedení agendy Nájemců a pro ochranu práv a oprávněných zájmů Pronajímatele, a to po dobu trvání nájemního vztahu, resp. do okamžiku splnění všech závazků Nájemce.
 1. Nájemce prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné dluhy, není v úpadku ani v hrozícím úpadku, platební neschopnosti nebo insolvenci, není na něj vedena exekuce nebo obdobné řízení; Nájemce se zavazuje Pronajímatele bez zbytečného prodlení informovat o všech změnách, které nastanou v souvislosti s jeho prohlášením obsaženým v tomto článku.

XII.      SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

 1. Ustanovení tohoto článku se použijí na smlouvy, které Pronajímatel uzavírá s Nájemcem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ a na závazky z nich vzniklé.
 2. Nájemce prohlašuje, že:
  1. Smlouva byla uzavřena osobně, bez použití prostředků komunikace na dálku a to za současné fyzické přítomnosti smluvních stran v prostorách provozovny Pronajímatele;
  2. textu Smlouvy dostatečně porozuměl a měl možnost jednotlivá ustanovení Smlouvy změnit či upravit;
  3. veškerá sdělení Pronajímatele vůči němu byla učiněna jasně a srozumitelně a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva.
 3. Pronajímatel se zavazuje činit veškerá budoucí sdělení vůči nájemci jasným a srozumitelným způsobem a to v jazyce, ve kterém je uzavřena Smlouva.

XIII.     Závěrečná ustanovení

 1. Nájemce potvrzuje, že tyto PPNV přečetl, jejich obsahu dostatečně porozuměl, jsou mu známé, což potvrzuje svým podpisem pod textem Smlouvy.
 2. Nájemce dále potvrzuje, že PPNV neobsahují dle obsahu ani způsobu vyjádření podmínky, které nelze rozumně očekávat, ani zvláštní požadavky.
 3. Užití obchodních podmínek Nájemce je vyloučeno.

Prodejny a otevírací doba

Stamont stavebniny Dobruška

Stamont stavebniny Dobruška

Po–Pá: 7:00–16:30
So: 7:00–11:00
Inventura již proběhla.
Čs. odboje 1039,
518 01 Dobruška
Prodejna stavebnin 494 621 892 Půjčovna stavební techniky 497 770 205 Detail prodejny >
Stamont stavebniny Rychnov nad Kněžnou

Stamont stavebniny Rychnov nad Kněžnou

Po–Pá: 7:00–16:30
So: 7:00–11:00
Inventura již proběhla.
Soukenická 590,
516 01 Rychnov n. Kn.
Prodejna stavebnin 494 530 646 Půjčovna stavební techniky 497 770 204 Detail prodejny >
Stamont stavebniny Náchod

Stamont stavebniny Náchod

Po–Pá: 7:00–16:30
So: 7:00–11:00
INVENTURA: čtvrtek 26. 1. – neděle 29. 1. zavřeno
U Cihelny 2052,
547 01 Náchod
Prodejna stavebnin 491 521 331 Půjčovna stavební techniky 497 770 206 Detail prodejny >
Stamont stavebniny Jaroměř

Stamont stavebniny Jaroměř

Po–Pá: 7:00–16:30
So: 7:00–11:00
Inventura již proběhla.
Nádražní 972,
551 01 Jaroměř
Prodejna stavebnin 497 770 676 Půjčovna stavební techniky 497 770 207 Detail prodejny >